Client: Interoc

Byggbranschen står inför spännande utmaningar som höjer kraven på digitalisering, transparens och progressivitet. Med hjälp av ett fasadbyte av varumärket och med nya verktyg i verktygslådan kan vi nu presentera ett uppdaterat byggföretag i framkant. 

Hur är det att vara kvinna i byggbranschen? Hör Rosanna Rågfelt, HR-chef på Interoc berätta om branschen hon föddes in i och dess utmaningar och möjligheter.

Uppdraget var att skapa en vass kommunikationsstrategi för byggkoncernen Interoc i syfte att öka kännedomen kring varumärket samt förstärka deras position på marknaden. 

Målet med den nya kommunikationen är att bygga relationer, nya som gamla, samt stärka kundens förtroende för att Interoc har den kompetens som krävs för att utföra bästa möjliga arbete. Ytterligare ett önskat resultat av förändringen är ökad tillväxt och lönsamhet.

Vi började med att göra generell research på byggbranschen för att förstå hur den fungerar men också hur den ser ut, rent visuellt, i kommunikationen. 

Vi arrangerade en workshop tillsammans med Interocs ledning för att lära känna dem och skapa en bättre förståelse för företaget. Fokus låg därefter på kunder och konkurrenter för att se i vilken riktning branschen utvecklas. Vi tittade på konkurrenternas kommunikation och gemensamma faktorer, vi gjorde även telefonintervjuer och skickade ut en enkätundersökning till befintliga kunder samt drömkunder för att hitta gemensamma värderingar och få insikter. Med hjälp av dessa insikter och en ompositionering bildade vi en strategi för att producera leverabler och dess innehåll.

  • Byggföretagens kunder vill att man ska fokusera på öppenhet, transparens och ansvar genom hela arbetsprocessen. 
  • Hållbarhetsarbete är en hygienfaktor för byggföretagens kunder 
  • Byggföretag förväntas hänga med i den digitala utvecklingen 
  • Slutkundens perspektiv är viktigt att ta hänsyn till 
  • Stor efterfrågan av referensprojekt, före- och efterbilder samt tydlig information om projektet

Vår lösning blev att ompositionera Interoc och ta fram en helt ny kommunikationsstrategi för att bättre kunna bemöta nuvarande och potentiella kunder och deras behov. Att förbättra den interna kommunikationen och ta fram en tydlig strategi för Interocs kommunikation utåt är ett steg i rätt riktning för att bli det självklara valet av byggkoncern. 

Lösningen innefattar en ny varumärkesplattform, kommunikationsplattform, marknadsplan och grafisk manual vilka sätter ramarna för Interocs varumärke och kommunikation.

Interocs nya position innebär en strävan efter att vara så transparenta och progressiva som möjligt i sin kommunikation, något som efterfrågas av byggbranschens kunder. En transparent och progressiv position ger Interoc en möjlighet att hamna i framkant gentemot sina konkurrenter och förmedla sina kärnvärden; kompetens, lösningsorientering och hållbarhet.

Interocs huvudbudskap “Förverkligar visioner” ska genomsyra hela kommunikationen. Namnet ska stå för att Interoc är ett framåtsträvande, ansvarsfullt och kompetent företag i ständig rörelse som arbetar för en hållbar framtid.

Logotyp & Symbol 

Logotypen är en uppdaterad och förenklad version av Interocs nuvarande. Den har en utformning som ger en stark koppling till byggbranschen och behåller kärnan av Interocs redan etablerade logotyp.

Typografi 

Interocs primärtypsnitt knyter samman logotypen och typografin. Det är ett geometriskt konstruerat typsnitt som ger Interoc en tydlig och konsekvent röst.

Ikoner

Vi tog fram ett set ikoner med samma stil som typografin och logotyp som ger igenkänning i även de minsta byggstenarna.